Vanwege zwangerschapsverlof is de praktijk tot 1 oktober gesloten.
Helaas heb ik geen invaller kunnen vinden. Indien u zich wilt aanmelden voor een behandeling kunt u een mail sturen met uw naam en telefoonnummer en neem ik na mijn verlof contact met u op voor het inplannen van een afspraak.

Natuurfotografie Ria Bloemendaal

Betalingsvoorwaarden

  1. Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de behandelaar.
  2. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen de 24 uur voor de afspraak behoudt de behandelaar zich het recht de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt wanneer in de gereserveerde tijd geen andere patiënten/clienten worden behandeld.
  3. Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt/ cliënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.
  4. Zodra de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de behandelaar gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
  5. Indien de patiënt/ cliënt in verzuim verkeert, is de behandelaar gerechtigd incassomaatregelen te treffen, danwel derden daarmee te belasten. Alle met het incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 20,- alles exclusief omzetbelasting.
  6. Indien patiënt/cliënt niet voor de behandeling verzekerd is of het budget van de zorgverzekering overschrijdt, worden de praktijktarieven gehanteerd en krijgt patiënt/ cliënt zelf een rekening.