Vanwege zwangerschapsverlof is de praktijk tot 1 oktober gesloten.
Helaas heb ik geen invaller kunnen vinden. Indien u zich wilt aanmelden voor een behandeling kunt u een mail sturen met uw naam en telefoonnummer en neem ik na mijn verlof contact met u op voor het inplannen van een afspraak.

Natuurfotografie Ria Bloemendaal

Privacy Policy

Sensum psychosomatische fysiotherapie & Haptonomie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Om goede fysiotherapeutische zorg te kunnen verlenen, leg ik uw contactgegevens en medische gegevens vast. Sensum Psychosomatische fysiotherapie & Haptonomie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Europese wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aarde van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt.

Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer.

Als Sensum Psychosomatische fysiotherapie & Haptonomie ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via mijn contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens patiënten of clienten

Persoonsgegevens van patiënten of cliënten worden door Sensum Psychosomatische fysiotherapie & Haptonomie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces in het elektronisch patiëntendossier (EPD)

 • Registratie van de geleverde zorg binnen de fysiotherapiepraktijk
 • Naslag voor de behandelend fysiotherapeut en eventuele waarnemer om verantwoorde zorg te kunnen leveren
 • Mogelijkheid om verantwoording af te leggen over de gegeven zorg aan patiënten
 • Mogelijkheid om de geboden zorg financieel af te handelen

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • de overeengekomen opdracht

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Sensum Psychosmatische fysiotherapie & Haptonomie de volgende gegevens van u vragen: NAW-gegevens, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, gegevens betreffende gezondheid, BSN nummer, ID bewijs, verzekeringsgegevens en namen van uw andere zorgverleners.

Uw gegevens worden bewaard zolang als nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet mij verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen uw gegevens verwijderd worden.

Sensum Psychosmatische fysiotherapie & Haptonomie wisselt alleen gegevens uit met andere zorgverleners als u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Verwerking van persoonsgegevens van Zorgverleners

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door Sensum Psychosomatische fysiotherapie & Haptonomie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • verwijzing
 • DTF (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie)

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Sensum psychosomatische fysiotherapie & haptonomie de volgende persoonsgegevens van u vragen: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, AGB code.

Uw persoonsgegevens worden door Sensum Psychosomatische fysiotherapie & Haptonomie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor zolang als het nodig is voor het verlenen van zorg en voor zolang de wet mij verplicht deze gegevens te bewaren.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de digitale dossiervorming;
 • het verzorgen van beveiligde email voor communicatie met andere (para)medici
 • het verzorgen van een beveiligde chatdienst voor communicatie met andere (para)medici
 • het verzorgen van nieuwsbrieven;
 • het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;
 • het verwerken van declaraties of banktransacties.

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Patiënttevredenheid

Binnen de praktijk wordt de patiënttevredenheid van patiënten systematisch en automatisch gemeten via een vragenlijst. Deze vragenlijst worden door QDNA verzonden en op een geanonimiseerd niveau verwerkt. Na afloop van de behandeling zult u een vragenlijst via de email toegezonden krijgen. Indien u geen toestemming geeft hiervoor, zult u geen vragenlijst ontvangen. Wanneer u over dit onderzoek nog vragen heeft, kunt u die altijd stellen aan uw fysiotherapeut.

Binnen de EU

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Sensum Psychosomatische fysiotherapie & Haptonomie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • alle personen die namens Sensum Psychosomatische fysiotherapie & Haptonomie van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid voor mijn systemen;
 • ik pseudonimiseer en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten, dit wordt door een derde partij verzorgd;
 • ik test en evalueer regelmatig mijn maatregelen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor geef aan voornoemde verzoeken.

Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Cookies

De website van Sensum Psychosomatische fysiotherapie & Haptonomie maakt geen gebruik van cookies.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Kom ik er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Vragen

Als u naar aanleiding van dit Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op.

Contactgegevens

Sensum Psychosomatische fysiotherapie & Haptonomie
Wielewaal 13
1602 PV Enkhuizen
email: info@sensumfysio.nl